Examen pentru promovare in grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale de promovare din Direcția Economică (2023)

A N U N Ț
Primăria municipiului Oradea organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale de promovare


Data de susținere a probei scrise: 23.05.2023, ora 10:00
Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
Locația de desfăşurare a examenului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la examen se depun, în perioada 18.04.2023 - 08.05.2023 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane, et. I, camera 122 sau 125.
Data publicării: 18.04.2023, ora 0830

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art. 479, alin. (1), cu excepţia lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere - pentru examenul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde:
-adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
-adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
-copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
-formularul de înscriere.

Bibliografia pentru examenul de promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Oradea:

Pentru funcţiile publice din cadrul Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Fizice:

Bibliografia și Tematică:

1.Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Titlul IX privind impozitele şi Taxele Locale cu modificările şi completările ulterioare,
cu tematica: Cap.II, impozitul și taxa pe clădiri; Cap.III, impozitul și taxa pe teren;Cap.IV, impozitul pe mijloacele de transport;Cap.X, Alte dispoziții comune; Cap.XI, Sancțiuni; Cap.XII Dispoziții finale; Cap.VI, Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
2.H.G.nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu privire la titlul IX;
cu tematica: Secțiunile aferente articolelor de cod fiscal precizate la tematică, pct.5;

3.Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare ,
cu tematica: - Titlul I, Cap.II, Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale ;
-Titlul III, Cap.II, Competența organului fiscal, Cap.IV, Actele emise de organele fiscale, Cap.VI, Termene;
-Titlul V, Stabilirea creanțelor fiscale, Cap.II Dispoziții privind Decizia de impunere, Cap.III Dispoziții privind declarația fiscală, Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, Cap.VI Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale;
- Titlul VII, Colectarea creanțeor fiscale, Cap.I Dispoziții generale

4.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
cu tematica: Cap.II, Constatarea contravenției

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

(Video) CONSILIUL LOCAL PUCIOASA - Ședința ordinară a lunii martie 2023

cu tematica: Partea a VI-a - Titlul I Dispoziții Generale și Titlul II - Statutul Funcționarilor Publici

6.Constitutia Romaniei- republicata

cu tematica: forma actualizată în întregime;

7.Ordonanta Guvernului nr.137/ din 31 august 2000 - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

cu tematica : forma actualizată în întregime;

8.Legea nr. 202/ din 19 aprilie 2002 - privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

cu tematica: forma actualizată în întregime;

Pentru funcţiile publice din cadrul Direcției Economică - Serviciul Executare Silită Persoane Fizice și Juridice

Bibliografie și tematică:
. 1. Constituția României, republicată
cu tematica - Cap. II Drepturile si libertatile fundamentale

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Cap.I, Cap. II, Cap. III

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica: Cap.II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

(Video) PERSUASION by Jane Austen - FULL Audiobook 🎧📖

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
Partea I - Dispoziții generale
Partea III - Administrația publică locală
Partea VII - Răspunderea administrativă
cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Completări: Partea I - Dispoziții generale, Partea III - Administrația publică locală, Partea VII - Răspunderea administrativă
5. Ordonanta 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor,
cu tematica - Cap. II - Constatarea contraventiei, Cap. III - Aplicarea sanctiunilor contraventionale, Cap. IV - Caile de atac, Cap. V - Executarea sanctiunilor contraventionale


6. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata,
cu tematica - Titlul I, Cap. IV - Actele emise de organele fiscale, Titlul VII - Colectarea creantelor fiscale, art. 152 - art. 267
7. Legea 227/2015, privind Codul fiscal, actualizata,
cu tematica - Titlul IX - Impozite si taxe locale

Pentru funcţiile publice din cadrul Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice

Bibliografie și tematică:

1.Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele şi Taxele Locale cu modificările şi completările ulterioare,
cu tematica: Cap.II, impozitul și taxa pe clădiri; Cap.III, impozitul și taxa pe teren; Cap.IV, impozitul pe mijloacele de transport; Cap.X, Alte dispoziții comune; Cap.XI, Sancțiuni; Cap.XII Dispoziții finale; Cap.VI, Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
2.H.G.nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu privire la titlul IX;
cu tematica: Secțiunile aferente articolelor de cod fiscal precizate la tematică, pct.5;
3.Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare ,
cu tematica : Titlul I, Cap.II, Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale ;
Titlul III, Cap.II, Competența organului fiscal, Cap.IV, Actele emise de organele fiscale, Cap.VI, Termene;
Titlul V, Stabilirea creanțelor fiscale, Cap.II Dispoziții privind Decizia de impunere, Cap.III Dispoziții privind declarația fiscală, Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, Cap.VI Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale;
Titlul VII, Colectarea creanțeor fiscale, Cap.I Dispoziții generale
4.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
cu tematica: Cap.II, Constatarea contravenției

5.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

cu tematica: Partea a VI-a - Titlul I Dispoziții Generale și Titlul II - Statutul Funcționarilor Publici

6.Constitutia Romaniei- republicata

cu tematica: forma actualizată în întregime

7. Ordonanta Guvernului nr.137/ din 31 august 2000 - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
cu tematica : forma actualizată în întregime

8.Legea nr. 202/ din 19 aprilie 2002 - privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

(Video) Sedinta ordinara CLS 2 din 5 aprilie 2023

cu tematica: forma actualizată în întregime

Pentru funcţiile publice din cadrul Direcției Economice - Serviciul Evidență Financiar Contabilă și a Proiectelor cu Finanțare Nerambursabilă, Raportări Financiare

Bibliografie și tematica:

1. LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală:
cu tematica :CAP. 5 Despre evidenţele fiscale şi contabile,
ART. 169 Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată;

2. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată și actualizată) - Legea contabilitătii;
cu tematica: forma actualizată în întregime.

3. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (actualizată) privind finanțele publice locale:
cu tematica : CAP. 5 : Finanţarea instituţiilor publice;

4. O.M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizată

cu tematica: forma actualizată în întregime.

5. O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

cu tematica: forma actualizată în întregime.

6.Ordin nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

(Video) AUDIO ORDONANTA DE URGENTA 57 DIN 03-07-2019, PARTEA V - X, FORMA CONSOLIDATA MARTIE 2022

cu tematica: forma actualizată în întregime

7.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

cu tematica: Partea a VI-a - Titlul I Dispoziții Generale și Titlul II - Statutul Funcționarilor Publici

8.Constitutia Romaniei- republicata

cu tematica: forma actualizată în întregime

9. Ordonanta Guvernului nr.137/ din 31 august 2000 - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
cu tematica : forma actualizată în întregime

10.Legea nr. 202/ din 19 aprilie 2002 - privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

cu tematica: forma actualizată în întregime

NOTĂ: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în bibliografie.

Persoane de contact:
•Rodica Funar - Şef Serviciu Resurse Umane
•Oana Oaie - Consilier Serviciul Resurse Umane


Formularul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, se află pe reţeaua internă a instituției, la adresa \\Fs2\manevre\ResurseUmane\Promovare grad profesional 2023.

(Video) The Choice is Ours (2016) Official Full Version

Videos

1. Vindecarea prin credință! DOREL VIȘAN ”APRINDE” LUMINA ÎNVIERII🎙 EDIȚIE SPECIALĂ DE PAȘTE
(Altceva cu Adrian Artene)
2. 👦OLIVER TWIST by Charles Dickens - FULL AudioBook 🎧📖 (Part 1 of 2)
(Outstanding AudioBooks )
3. Programul municipal pilot „Startup pentru Tineri și Migranți”
(Agenţia de presă IPN)
4. High Density 2022
(The Barista League)
5. Evaluarea personalului (Resurse Umane) | Felicia STAN
(APSAP CURSURI)
6. Zodia Asigurarilor - Alexandru CIUNCAN, Costin TATUC - Copiii si accidentele auto - cum il protejam?
(XPRIMM)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 17/07/2023

Views: 5487

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.